Nieuwsbrief februari 2015

 

In 2014 stonden veel activiteiten van het Dutch Biblebelt Netwerk in het teken van het thema 'Reformatorische kerkbouw'. In mei 2014 hebben wij als stuurgroep veldwerk verricht naar drie recent gebouwde kerken in Barneveld, waarvan de eerste resultaten tijdens de netwerkdag op 14 november jl. zijn gepresenteerd in Museum Catharijneconvent in Utrecht. De drukbezochte en in de media veelbesproken netwerkdag was volgens de deelnemers een belangrijke eerste aanzet tot bezinning op een theologische fundering van reformatorische kerkbouw. Vragen als 'Hoe kunnen bouwcommissies en architecten de identiteit van de gemeente uitdrukken in het kerkgebouw?' en 'Wat stralen reformatorische kerkbouwen uit naar de samenleving?' kwamen aan de orde. Als vervolg op dit thema zal het Dutch Biblebelt Netwerk in 2015 een bundel uitgeven over deze thematiek. 
Via deze nieuwsbrief willen we u attenderen op deze en andere uitgaven van het netwerk en u tevens op de hoogte brengen van de activiteiten die het dit jaar zal ontplooien.

Met vriendelijke groeten,

 

Fred van Lieburg (voorzitter)
Anneke Pons (secretaris)
John Exalto
Johan Roeland
Maarten Wisse      


 

 

 

Uitnodiging studiedag 'Reformatorische Orgelcultuur'

Graag vestigen we uw aandacht op de volgende studiedag over Reformatorische Orgelcultuur:

Datum: Zaterdag 14 maart 2015, van 10.00-16.30 uur

Locatie: Julianakerk, Mauritsweg 286 te Dordrecht

Deze studiedag is georganiseerd in samenwerking met de Vereniging van Organisten der Gereformeerde Gemeenten (VOGG). De VOGG is de belangrijkste organisatie op het gebied van kerkmuziek in de gereformeerde gezindte (zie www.kerkenmuziek.nl). Het thema van de dag is de ontwikkeling van de reformatorische orgelcultuur in heden en verleden. Meer over het in woord en muziek gevarieerde programma kunt u lezen op onze website. 
U kunt zich aanmelden voor deze studiedag door een mail te sturen naar info@dutchbiblebelt.org. De kosten voor de deelname bedragen €15,00 (€10,00 voor VOGG leden), waarbij de koffie is inbegrepen. Lunch is op eigen gelegenheid.  


 

Netwerkdag 2015: Geestelijke gezondheidszorg

Uiteraard hopen wij in de eerste helft van november weer een netwerkdag te organiseren. Deze zal dit jaar in samenwerking met het Kennisinstituut Christelijke ggz worden ingevuld en in het teken staan van de geestelijke gezondheidszorg onder bevindelijk gereformeerden. Welke insteek er wordt gekozen staat nog niet vast. Daar hopen we u op een later tijdstip over te informeren. Wel staat vast dat deze dag net zo boeiend zal worden als de eerdere netwerkdagen.
Houd er dus alvast rekening mee in uw agenda!

 


 

 

Eerste deel Biblebelt Studies 
'Biblebelt Online: Bevindelijk gereformeerden en nieuwe media'

(red. Anneke Pons)
In vervolg op de netwerkdag van 2013 over nieuwe media is in november 2014 bij Labarum Academic het eerste deel verschenen in de serie 'Biblebelt Studies'. In dit deel pleiten de auteurs vanuit diverse invalshoeken voor een praktijkgerichte aanpak van de bestudering van en de bezinning op nieuwe media in de gereformeerde gezindte. Ook worden de resultaten van onderzoeken naar onder andere tv kijken via internet en de betekenis van het internetforum RefoAnders besproken en zijn er enkele bijdragen over beeldvorming in de media over de Biblebelt opgenomen.
Een aanrader om uw visie op nieuwe media te verbreden! U kunt het boek hier bestellen voor €14,95.

 


 

 

Tweede deel Biblebelt Studies
Bonders in opmars: hervormd-gereformeerden 1890-1960

(red. John Exalto & Fred van Lieburg)
Ook verschijnt binnenkort een bundel in de 'Biblebelt Studies' reeks over de geschiedenis van de hervormd-gereformeerden. In de eerste helft van de twintigste eeuw ontstond - tussen de confessionelen en de afgescheidenen in -  een cluster van hervormde bonden op gereformeerde grondslag. Deze artikelenbundel over de opkomst van de hervormd-gereformeerde beweging, met de Gereformeerde Bond als spil - werpt verrassend licht op de voorgeschiedenis van de naoorlogse maatschappelijke processen van deconfessionalisering, ontzuiling en herzuiling. De bundel bevat bijdragen van Hugo den Boer, Gijsbert van den Brink, Niels van Driel, Ronald de Graaf, Mirjam Hofman, Bram Kunz, Teus van de Lagemaat, Bart Jan Spruyt en Bas van der Wulp. Als u de bundel wilt bestellen, kunt u een mail sturen naar info@dutchbiblebelt.org.

 


 


 

Aankondiging bundel Reformatorische kerkbouw

In november 2015 zal er bundel over reformatorische kerkbouw verschijnen als derde deel in de serie 'Biblebelt Studies'. In deze bundel zal de stuurgroep de resultaten van de in mei 2014 uitgevoerde casestudy naar kerkbouw in Barneveld beschrijven. Tevens worden bijdragen opgenomen over protestantse kerkbouwtradities, architectonische reflecties op reformatorische kerkbouw en kunst in de kerk van o.a. Hans Teerds en Henk Middelkoop. Architect Mart Ros zal bovendien een bijdrage leveren in de vorm van een praktische handreiking voor bouwcommissies in het integreren van een theologische visie in het ontwerp van een kerkgebouw. 
Als u geïnteresseerd bent in deze bundel, kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar info@dutchbiblebelt.org. Wij zorgen er dan voor dat er een exemplaar voor u wordt gereserveerd. 


 

Promotie Ewart Bosma

Op donderdag 30 april 2015 zal de promotieplechtigheid van drs. Ewart Bosma plaatsvinden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (aula, hoofdgebouw). Zijn proefschrift draagt de titel 'Oude waarheid en nieuwe orde. Bevindelijk gereformeerden en het nationaal-socialisme 1920-1950'. De plechtigheid begint om 13.45 uur in de aula van het hoofdgebouw en is openbaar. Iedereen is dus van harte uitgenodigd om deze bij te wonen.
De uitgever van het proefschrift, Labarum Academic, organiseert op zaterdag 2 mei 2015 een discussiebijeenkomst over het genoemde onderwerp in het gebouw van Erdee Media in Apeldoorn. Sprekers zijn o.a. Roelof Bisschop en Wim Fieret. Meer informatie volgt!


 

Databank

Het Biblebeltnetwerk is bezig een database op te zetten waarin alle (semi)wetenschappelijke literatuur over orthodox protestantisme in Nederland wordt vermeld. U vindt deze database op de website. Indien u hierover vragen heeft of een boek, thesis of artikel wilt laten toevoegen aan deze lijst kunt u contact opnemen met ons via info@dutchbiblebelt.org.  

 


Wilt u de nieuwsbrieven per e-mail ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@ducthbiblebelt.org.

Het Dutch Biblebeltnetwerk is voortgekomen uit een samenwerking tussen onderzoekers van de Vrije Universiteit en enkele reformatorische organisaties. Het netwerk beoogt het bevorderen van contacten, onderzoek en onderwijs ter bestudering van de groep orthodoxe protestanten in Nederland.