Nieuwsbrief oktober 2015

Dutch Biblebelt Netwerk

Vrije Universiteit

 De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

E-mail: info@dutchbiblebelt.org

Website: www.dutchbiblebelt.org

________________________________________

In maart jl. heeft in de Julianakerk in Dordrecht een themadag over reformatorische orgelcultuur plaatsgevonden. Tijdens deze dag, die door ongeveer 100 personen werd bezocht, ging de discussie vooral over de vraag hoe in de gereformeerde gezindte theologie, muziek en eredienst zich tot elkaar verhouden. Deze discussie krijgt een vervolg in de bundel die in het voorjaar van 2016 over dit thema zal verschijnen. 

Verder heeft de stuurgroep zich in het afgelopen halfjaar bezig gehouden met het schrijven en redigeren van de bundel over kerkbouw in de gereformeerde gezindte. Deze hoopt in december te verschijnen en bevat unieke bijdragen over interessante thema’s. Ook is er een mooi programma samengesteld voor de jaarlijkse netwerkdag die op 13 november 2015 zal worden gehouden. In samenwerking met het Kennis Instituut Christelijke GGz zullen sprekers van diverse wetenschappelijke disciplines met de deelnemers in gesprek gaan over ‘het bevindelijke brein’. Vergeet u niet u  in te schrijven vóór 31 oktober! 

Als u uw eigen onderzoek naar de gereformeerde gezindte meer bekendheid wilt geven, is de netwerkdag een goed platform. Door middel van een posterpresentatie bieden wij u de mogelijkheid om extra aandacht op uw onderzoek te richten. Ook daarvoor kunt u zich nog tot 31 oktober opgeven.  

Via deze nieuwsbrief willen we u attenderen op de diverse uitgaven van het Biblebelt netwerk en u tevens op de hoogte brengen van de activiteiten die het Biblebelt netwerk in het komende halfjaar zal ontplooien. 

Met vriendelijke groeten,

Fred van Lieburg (voorzitter)

Anneke Pons (secretaris)

John Exalto

Johan Roeland

Martha Visscher

Maarten Wisse

________________________________________ 

   

Uitnodiging netwerkdag ‘Het bevindelijke brein’

  

Graag vestigen we uw aandacht op onze jaarlijkse netwerkdag die dit jaar zal gaan over ‘het bevindelijke brein’. Deze vindt plaats op vrijdag 13 november 2015 van 10.00-16.30 uur in de kerkzaal van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Tijdens deze dag, die in samenwerking met het Kennis Instituut Christelijke GGz (KICG) wordt georganiseerd, zullen Hanneke Schaap-Jonker van het KICG, Arie Jan de Lely van Eleos, godsdienstpsychologe Joke van Saane en godsdienstfilosoof Leon de Bruin spreken over de gangbare opvatting dat het bevindelijk gereformeerde geloof de kans op depressies en zelfs suïcide zou beïnvloeden. De spannende vraag die zij daarbij zullen bespreken is hoe de bevindelijk gereformeerden met deze opvatting om kunnen gaan. Met name tijdens de paneldiscussie ‘Geloof en psyche’ zal er veel ruimte zijn voor discussie tussen de aanwezigen en de sprekers. Meer informatie over de studiedag kunt u hier vinden. 

U kunt zich tot 31 oktober 2015 aanmelden door een mail te sturen naar info@dutchbiblebelt.org. De kosten voor deelname bedragen € 30,00 (€ 15,00 voor studenten), waarbij de koffie, de lunch en een gezellige borrel aan het einde van het programma zijn inbegrepen.   

________________________________________

  

Presentatie van uw onderzoek

Heeft u in de afgelopen periode onderzoek naar de gereformeerde gezindte verricht? Of bent u van plan om onderzoek naar deze groep te gaan verrichten? Dan kunt u zich tot 31 oktober 2015 nog opgeven voor een gratis posterpresentatie van uw onderzoek tijdens de netwerkdag. Na de middagpauze is er ruimte voor het publiek om de posters te bekijken en aan de hand daarvan met u als onderzoeker in gesprek te gaan over uw onderzoek. 

U kunt zich opgeven via info@dutchbiblebelt.org onder vermelding van uw naam en het thema van de posterpresentatie. U krijgt vervolgens van ons nadere instructies over de opzet van uw poster, waarvan de print door ons zal worden verzorgd, mits uiterlijk 6 november 2015 als PDF in hoge resolutie aangeleverd.

Let op: Het is niet nodig dat uw onderzoek gaat over het hoofdthema van de netwerkdag.

________________________________________

   

Tweede deel Biblebelt Studies

‘Vensters op refodomes: Kerkarchitectuur in de gereformeerde gezindte’  

                                                                                              (red. Anneke Pons)

  

In december 2015 verschijnt de bundel over reformatorische kerkbouw als tweede deel in de serie ‘Biblebelt Studies’. In deze bundel, die het resultaat is van de studiedag die op de netwerkdag die in 2014 in het Catharijneconvent is gehouden, beschrijft de stuurgroep de resultaten van de in mei 2014 uitgevoerde casestudy naar kerkbouw in Barneveld vanuit historisch en sociaalwetenschappelijk perspectief. Tevens wordt een theologische reflectie op deze resultaten gegeven. De bundel wordt ingeleid door enkele bijdragen van o.a. Herman Wesselink en Mart Ros over de kerkbouwhistorie en over kunst in de kerk binnen de gereformeerde gezindte. Als afsluiting worden enkele architectonische reflecties op de kerkbouw in de gereformeerde gezindte gegeven door o.a. Hans Teerds. Deze unieke bundel over een thema waarover nog weinig literatuur bestaat in de gereformeerde gezindte is een aanrader voor geïnteresseerden en onmisbaar voor gemeentes die zich willen bezinnen op kerkbouw. 

Let op: In tegenstelling tot eerdere berichten, zal de bundel niet worden gepresenteerd tijdens de netwerkdag, maar tijdens een speciale bijeenkomst in december in Barneveld. Zodra de datum en de locatie definitief bekend zijn, krijgt u een uitnodiging. Houd dus uw e-mail in de gaten. Na publicatie is het boek hier te bestellen voor € 14,95.

________________________________________

Boek over de hervormd-gereformeerden 

Bonders in opmars: hervormd-gereformeerden 1890- 1960 

                                                                     (red. John Exalto & Fred van Lieburg)

Ook verschijnt in november 2015 een bijzonder boek over de geschiedenis van de hervormd-gereformeerden. In de eerste helft van de twintigste eeuw ontstond – tussen de confessionelen en de afgescheidenen in – een cluster van hervormde bonden op gereformeerde grondslag. Deze artikelenbundel over de opkomst van de hervormd-gereformeerde beweging – met de Gereformeerde Bond als spil – werpt verrassend licht op de voorgeschiedenis van de naoorlogse maatschappelijke processen van deconfessionalisering, ontzuiling en herzuiling.

De bundel bevat bijdragen van Hugo den Boer, Gijsbert van den Brink, Niels van Driel, Ronald de Graaf, Mirjam Hofman, Bram Kunz, Teus van de Lagemaat, Bart Jan Spruyt en Bas van der Wulp. 

De presentatie ervan zal plaatvinden op vrijdagavond 27 november 2015 in de Julianakerk in Veenendaal. Sprekers zijn de hoogleraren Henk van den Belt en Jan Hoek, terwijl ook Piet Vergunst als algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond op de historie van de Gereformeerde Bond zal reflecteren. Na publicatie is het boek hier te bestellen voor € 26,95. 

________________________________________

Even voorstellen: Martha Visscher- Houweling

Recent heeft de stuurgroep van het Biblebelt netwerk Martha Visscher-Houweling als nieuw lid verwelkomd.

Martha is als promovenda verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit. Hier doet ze onderzoek naar ontwikkelingen in de gereformeerde gezindte vanaf circa 1900 tot heden. Het onderzoek is gebaseerd op een groot aantal door Digibron gedigitaliseerde kerkbladen, prekenbundels, bekeringsgeschiedenissen et cetera. Door het gebruik van diverse digitale onderzoeksmethoden is het mogelijk om deze grote hoeveelheid teksten te analyseren en ontwikkelingen binnen de bevindelijk gereformeerde wereld in kaart te brengen.

Voorheen volgde Martha de Bachelor Wereldgodsdiensten en de Master Religious Studies aan de Universiteit Leiden. In het kader van deze opleidingen deed ze onder andere onderzoek naar religieus taalgebruik en bevindelijke bekeringsverhalen.

Met haar interesse voor en expertise over de gereformeerde gezindte hoopt ze een waardevolle bijdrage te leveren aan het Biblebelt netwerk.

________________________________________

Workshop ‘Biblebelt in heden en verleden'

In het voorjaar van 2016 zal in samenwerking met de Erdee Mediagroep een serie workshops worden georganiseerd op zaterdagmorgen waarin diverse sprekers vanuit de academische wereld actuele thema’s in relatie tot de bevindelijk gereformeerde cultuur zullen bespreken. Op dit moment zijn we nog druk bezig met het samenstellen van het programma, maar we kunnen u alvast beloven dat het interessant wordt. Zodra het definitief bekend is, brengen we u op de hoogte. Houd uw e-mail dus in de gaten!

________________________________________   

Databank

Het Biblebeltnetwerk is bezig een database op te zetten waarin alle (semi)wetenschappelijke literatuur over orthodox protestantisme in Nederland wordt vermeld. U vindt deze database op de website. Indien u hierover vragen heeft of een boek, thesis of artikel wilt laten toevoegen aan deze lijst kunt u contact opnemen met ons via info@dutchbiblebelt.org.  

________________________________________

Het Dutch Biblebeltnetwerk is voortgekomen uit een samenwerking tussen onderzoekers van de Vrije Universiteit en enkele reformatorische organisaties. Het netwerk beoogt het bevorderen van contacten, onderzoek en onderwijs ter bestudering van de groep orthodoxe protestanten in Nederland. Meer informatie vindt u hier.