Thema's

Het Dutch Bible Belt Network stimuleert een multi-disciplinaire analyse van processen van binding en scheiding in Nederlandse biblebeltcultuur.

Enerzijds is deze religieuze minderheid geneigd zich af te scheiden van de seculiere cultuur van de meerderheid van de bevolking. Refo’s ervaren een afnemende tolerantie, terwijl hun morele perceptie van de moderne cultuur en de eigen overtuiging dat de mens van nature ‘onbekwaam is tot enig goed’ een volledige participatie in de samenleving belemmeren.

Anderzijds is er onder refo’s al enkele decennia sprake van een proces van emancipatie, waarbij men in toenemende mate bijdraagt aan een open wereld. Jongeren maken gretig gebruik van nieuwe media en de Staatkundig Gereformeerde Partij roert zich meer en meer in het publieke domein.

Het netwerk stimuleert onderzoek naar de spanning tussen binding en scheiding in de reformatorische subcultuur vanuit drie perspectieven:

§  een historisch perspectief, van waaruit o.a. gekeken wordt naar verandering en continuïteit in de reformatorische herinneringscultuur;

§  een mediasociologisch perspectief wordt gekeken naar verandering en continuïteit in de reformatorische perceptie en het gebruik van (nieuwe) media;

§  een theologisch perspectief, van waaruit gekeken wordt naar verandering en continuïteit in de receptie van gezaghebbende tradities en teksten.